Anasayfa Dernek Tüzüğü

ULUSAL SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

KURULUŞ:

Madde 1- Türkiye  Cumhuriyeti yasalarına göre ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki her alanda ortak çalışmalarda bulunmak üzere “ULUSAL SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ “ kurulmuştur. Derneğin kısaltılmış adı “USİAD”dır.

 

AMACI :

Madde 2- Ulusal geleceğimizin ve varlığımızın, ülkemizin bağımsızlığının güvencesi olduğunun bilincinde olarak, tamamen ulusal çıkarları gözeten bir ekonomik faaliyetin ülke düzeyinde gelişmesini ve hakim kılınmasını amaç edinmek. Bu amaç doğrultusunda, tüm toplumsal bilimlerin rehberliğinde sosyal-kültürel-siyasi çözümler üretmek; Bu çözümler ışığında, planlı bir üretimi, üretken bir toplumu, toplumun gönenç düzeyinin yükseltilmesini ve adaletli bir toplumsal paylaşımı esas kılmak,

 

AMAÇ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR:

Madde 3- Dernek tüzüğünde belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere ;

 

a)    Ekonomik faaliyete rehberlik etmek üzere, ulusun tüm bireylerini bilgilendirmek, yönlendirmek, ekonomik birlikler örgütlenmeler geliştirmek.

b)    Tüm sosyal bilimler alanında incelemeler, araştırmalar yapmak. Bu amaç etrafında faaliyet gösteren aydınlar, bilim adamları, üniversitelerle işbirliği içine girerek ortak faaliyet düzenlemek ve yürütmek.

c)    Bilimsel ve teknolojik alanda araştırma yapan kamu ya da özel kurum ve kuruluşları desteklemek, işbirliği içine girmek, bu alanda araştırma enstitüleri, eğitim kurumları, vakıflar kurmak.

d)    Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu elde edilen bilimsel-teknolojik verileri kamuoyunsa mal etmek üzere yayın organı çıkarmak, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, açık oturumla, paneller ve başkaca açık ve kapalı alan toplantıları düzenlemek. Yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilere girmek, ortak çalışmalar yapmak.

e)    Aynı amaç ve aynı görüşleri paylaşan yurtiçi dernek kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

f)     Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ekonomik-siyasal ve kültürel alanda tam bağımsız, kalkınmış çağdaş bir ülke için ulusun tüm bireylerini seferber etmektir.

g)    Bu amaçların teminine yardımcı olmak için iktisadi işletmeler kurup işletmektir.

h)    Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunmak.

 

ÖRGÜTLENME:

Madde 4- Derneğin genel merkezi İstanbul’da dır. Dernek, yeterli birikim ve koşullar oluşursa yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

ÜYELİK:

Madde 5- 18 yaşını bitirmiş, Dernekler Kanunu çerçevesinde dernek amacına inanan sanayici, işadamı ve ekonomik faaliyette bulunan bireyler ile şirketlerin üst düzey yöneticilik pozisyonunda çalışan kişiler derneğe üye olabilirler. Üye adayını derneğin iki üyesi önerir. Üyelik önerisiyle ilgili tüm belge ve bilgiler tamamlandıktan sonra şube sekreterliğine sunulur. İlgili yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile oluşan görüş ile birlikte karara bağlanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğe kabul veya ret kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Sonuç başvuru sahibine bildirilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu ret kararına gerekçe göstermekle yükümlü değildir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye ya da onursal başkan olarak kabul edilebilir.

 

ÜYELİK ÖDENTİSİ :

Madde 6- Üyelerin bir sonraki genel kurul kararına kadar ödeyeceği yıllık ödenti tutarı 1.200 (binikiyüz) Türk Lirası’dır. Genel kurul toplantılarında bu rakamlar yeniden belirlenir. Şubelerde ve temsilciliklerde üye aidatlarının 1/3 ü genel merkez payı olarak üçer aylık dönemler halinde genel merkeze aktarılır. Yıllık üyelik ödentisinin tamamı ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenir.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARMA :

Madde 7- Üyelikten ayrılma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Her üyenin üyelikten ayrılma isteği bu konudaki yazılı başvurunun Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ulaşmasıyla geçerlilik kazanır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarma :

 

1-    Dernek tüzüğüne ve amacına aykırı davranışlarda bulunan,

2-    Dernek çalışmalarını kasıtlı bir biçimde aksatan,

3-    Bir yıllık üye aidatını yapılan yazılı ikazdan itibaren 30 gün içinde ödemeyen,

4-    Dernek organlarınca verilen kararlara ve görevlere uymayan,

5-    Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar üyelikten çıkarılır.

 

Yukarıda belirtilen durumlarda şube yönetim kurulu kararı ile, şube sekreteri tarafından ilgili üyenin yazılı savunması ile birlikte konu hakkında tüm belge ve bilgileri içeren dosya hazırlanır ve Genel Merkez Yönetim Kurulu teklifi ile Onur Kurulu dosya üzerinde ilgili yasa ve tüzük hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda görüşünü 30 gün içinde oluşturur ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunar. İlgili üye isterse karardan önce dinlenilir. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeye karar tebliğ edilir.30 gün içinde ilgili itiraz etmediği takdirde karar kesinleşir. Genel Merkez Yönetim Kurulu önerisi, Onur Kurulu kararı ile üyeliği sonlandırılan üye 30 gün içinde itiraz etmesi halinde itirazı karara bağlayacak Genel Kurul kararına kadar ilgilinin üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 8- Derneğin organları şunlardır:

 

1)Genel Merkez Organları

a) Genel Merkez Genel Kurulu,

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu

c) Genel Merkez Denetleme Kurulu

d) Genel Merkez Onur Kurulu

e) Genel Merkez Danışma Kurulu

 

2) Şube Organları

 

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

 

GENEL MERKEZ GENEL KURULU

Madde 9 – Derneğin Genel Merkez Genel Kurulu Dernekler Kanununa uygun olarak üç yılda bir Mayıs ayında yönetim kurlunca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

 

1- Genel Merkez Genel Kurulu:

 

a) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

 

b) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri

 

c) Dernek Kurucu Üyeleri

 

d) Eski Genel Başkanları

 

e) Görevde bulunan Şube Başkanları

 

f) Her şubeden en son yapılan genel kurularında Şube Genel Kurulu’na katılan üyelerden, ilk 30 (otuz) üyeye kadar bir temsilci ikinci otuz üye bir temsilci sonra gelen her 50 (elli) üye için bir temsilciden oluşur.

 

g) Yukarıda sıfatları belirtilen temsilciler birden fazla sıfata sahip oldukları takdirde o temsilci sadece bir oya sahiptir. Genel Kurula katılanlar eşit haklara sahiptir.

 

2-Genel Merkez Genel Kurulu’nda Genel Merkez organlarına aday olabilme esas ve usulleri:

 

a) Aday olmak isteyen temsilci divan başkanlığına yazılı başvuru yapar temsilci sıfatını taşıyan taşımayan üye ise Genel Kurul Temsilcilerinden 10 (on) temsilcinin divan başkanlığına ortak yazılı başvuru ile aday olabilir.

 

b) Şubelerin yasal zorunlu kurallarında görevli olanlar Genel Merkez Kurulları’ndan birine seçildikleri taktirde, bu görevlerden birini tercih ederek on gün içinde Genel Sekreterliğe bildirmek zorundadır. On gün içinde tercihini yapmayan üyenin Genel Merkez yasal zorunlu kurallarından hangisine seçildi ise onu tercih ettiği kabul edilir.

 

c)Organlara aday olanlar kura ile saptanan harf esas alınarak soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre oylama sonucu en çok oy alan adaydan başlayarak asil ve yedek üyeler belirlenir.

 

 

GENEL MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10- Genel Merkez Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.

a)    Genel Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, Denetleme Kurulu raporunu, Onur Kurulu raporunu incelemek ve karara bağlamak.

b)    Genel Merkez Yönetim Kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

c)    Adaylar arasında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte denetleme ve onur kuruları için 3 asil ve 3 yedek üyeyi seçmek.

d)    Gerekli durumlarda dernek tüzüğünü değiştirmek.

e)    Dernek için gerekli olan taşınmaz mal alım satımı konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f)     Yasalarda ve tüzükte yer alan konuları görüşmek ve karara bağlamak.

g)    Derneğin geleceği ile ilgili konuları görüşerek karara bağlamak.

h)    Tüzük değişikliği, üyelere bildirilmek ve gündemde bulundurulmak koşulu ile katılanların 2/3’nün kabulü ile kararlaştırılır.

 

GENEL MERKEZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Madde 11- Dernekler Kanunu çerçevesinde derneğin çalışmaları ve geleceği açısından gerekli olan zamanlarda Genel Merkez Yönetim veya Denetleme Kurullarının kararı ya da toplam üye sayısının onda birinin yazılı isteği üzerine, önceden ilan edilerek, Olağanüstü Kurul toplantısı yapılabilir.

 

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

 

Dernek üyelerinin yeterli sayıda başvurusu üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu üç ay içinde olağanüstü toplantıyı yapmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile dernek üyeleri arasından atanacak beş kişilik kurul olağanüstü toplantıyı düzenler.

 

 

GENEL MERKEZ GENEL KURUL HAZIRLIKLARI

Madde 12- Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüzük kuralları doğrultusunda Genel Kurul’a katılacak Genel Kurul üyesi listesi hazırlar. En az on beş gün önceden günü, yeri saati ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek veya yazılı  ya da elektronik posta ile bildirilerek Genel Kurul toplantıya çağrılır. Genel Kurul toplantısı üyelere ve Genel Kurul temsilcilerine duyurulmak üzere ayrıca şubelere bir yazı ile bildirilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının en az 7 (yedi) gün sonra olmak üzere ne zaman ve nerede yapılacağı üyelere ve temsilcilere ayrıca bildirilir. Genel Kurul toplantısı başka herhangi bir nedenle yapılamazsa veya geri bırakılırsa, ikinci bir ilan verilir ve ayrıca üyelere ve temsilcilere duyurulmak üzere şubelere yazıyla bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

GENEL MERKEZ GENEL KURULU’NUN TOPLANMASI

Madde 13- Genel Merkez Genel Kurulu normal olarak, Genel Kurul temsilcilerinin salt çoğunluğu tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı, Dernekler Kanunu’nda belirtilen yasal çoğunluk ile yapılır.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Ödenti borcunu Genel Kurul’dan 15 gün önce yatırmayan üyenin oy kullanma hakkı yoktur. Toplantı yerine girecek üyenin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan’ı veya görevlendirileceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan ve bir yardımcı sekreter ve bir yazman üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul, Başkanlık Divanı’nın yönetim altında çalışmaları yürütür ve tamamlar.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimini ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

GENEL MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI:

Madde 14- Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin tasfiyesi hariç toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU:

Madde 15/a – Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi:

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu, üç yıllık süre için Dernek Genel Kurulu üyeleri tarafından genel kurulda gizli oy ve açık sayım usulü ile seçilecek 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Boşalan asil üyelere, genel kurulca seçilen 5 yedek üyeden en fazla oy alanlar sıra ile çağrılır ve 5’e tamamlanır. Yedek üyelerin eşit oy almış olmaları halinde, mevcut yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun tercih ettiği yedek üye asil üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Merkez Genel Kurulu 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

 

Madde 15/ b - Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

 

1-    Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul Kararı’nı uygulamak,

2-     Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek, ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

3-    Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul’ca onaylandıktan sonra uygulamak,

4-    Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgesini hazırlamak,

5-    Genel merkez Yönetim Kurulu veya Onur kurulu üyelerinden birinin önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet koşullarından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek.

6-    Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak,

7-    Gerekli görülmesi halinde gerek dernek üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

8-    Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda, görev yapacak çalışma komisyonları ya da gruplar kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

9-    Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

10- Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

11- Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarıları hazırlamak,

12- Genel Kurul toplantısında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

13- Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

14- Dernek şubelerinin çalışmalarını, dernek üyeleri arasından belirleyeceği müfettişler aracılığı ile izlemek, denetlemek, müfettişin yetki, görev, sorumlulukları ve çalışma şekillerini düzenlemek,

15- Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

 

Madde15/c – Genel Merkez Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri:

Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimi takip eden 1 hafta içinde, toplanarak görev bölümü yapar ve arasından 1 Genel Başkan, 2 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Genel Sayman seçer. Genel Merkez Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararları, katılanların salt çoğunluğu ile alır.

Genel Başkan’ın çağrısı üzerine gereğinde Genel Başkan’ın saptadığı gün ve saatte olağanüstü toplantı yapabilir. Oylarda eşitlik durumunda Genel Başkan’ın oyu 2 oy sayılır. Derneği, Genel Başkan temsil eder. Genel Başkan’ın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun yerine bu görevi yürütür. Derneğin tüm işlerini Genel Sekreter, yardımcısı ile birlikte yürütür. Derneğin para ve hesap işlerini Genel Sayman yürütür. Derneğin banka ve hesap işlerini, Genel Sayman’ın imzası ile Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir üyenin birlikte veya ayrı ayrı  imzası ile yürütülür. Yasal açıdan zorunlu olan bütün defterler, Genel Sekreter ve Genel Sayman işbirliğinde, Genel Merkez’de tutulur.

 

Madde 15/d – Derneğin Borçlanma Usulleri

16- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, genel merkez yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi genel merkez yönetim kuruluna aittir. Şube yönetim kurulları bu yetkiyi ancak genel merkez yönetim kurulunun yazılı onayını alarak kullanabilir. Aksi takdirde şubenin yapacağı borçlanma işlemleriyle ilgili olarak şube yönetim kurulu üyeleri kişisel olarak sorumludurlar.

 

 

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU:

Madde 16/a – Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun Seçimi:

Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla ve açık tasnif usulü ile 3 yıl için, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Boşalan asil üyeliklere yedek üyelerden en fazla oy alan sıra ile çağrılır. Yedek üyelerin genel kuruldan eşit oy almış olmaları halinde mevcut denetim kurulu asil üyelerinin salt çoğunluğunun tercih ettiği yedek üye asil üyeliğe çıkartılır.

 

 

Madde 16/b – Genel Merkez Denetim Kurulu Çalışma İlkeleri Görev ve Yetkileri:

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek, her türlü denetime açık olduğu için, iç denetim açısından da Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Genel Merkez Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 1 hafta içinde yapacağı ilk toplantıda, 1 başkan ve 1 sekreter seçer. Denetleme kurulu en az 3 ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgesinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemeleri bir rapor ile Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.

Genel Merkez Denetim Kurulu, denetim raporlarını, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun raporu ile birlikte, Genel Kurul öncesinde,  Şubeler aracılığı ile Temsilcilere gönderir.

Genel Merkez Denetleme Kurulu, yasalardan ve ana tüzükten kaynaklanan görev ve yetkilerin haricinde, Derneğin geleceği açısından gerekli görülmesi halinde Genel Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

ONUR KURULU :

Madde 17- Onur Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. Onur Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve Sekreter seçer. Onur Kurulu her altı ayda bir ve gerektiğinde toplanır ve Derneğin disiplini ile ilgili konuları görüşür.Bu görüşlerini bir rapor halinde genel merkez yönetim kuruluna bildirir, genel merkez yönetim kurulu bu dosyaları inceleyerek karara bağlar. Üyelikten çıkarma ile ilgili kararı genel merkez yönetim kurulu verir.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun gönderdiği dosyaları inceleyerek görüşlerini belirler. Onur Kurulu’nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedekler göreve çağrılır.

 

DANIŞMA KURULU:

Madde 18/a- Danışma Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca;  20 kişiyi geçmemek ve en çok 2 yıllık süre için; Dernek üyeleri arasından veya üyeler haricinde Derneğin ana tüzük hükümleri ve amaçları doğrultusunda hizmetleri olabilecek, ulusal çıkarlara katkı sunabilecek, alanında uzmanlığı bilinen kişi ve akademisyenlerden atanır. Yönetim Kurulu, çalışmasını yetersiz bulduğu Danışma Kurulu üyesinin görevine her zaman son verebilir.

Danışma Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır ve ilk toplantısında 1 başkan,1 başkan yardımcısı ve 1 sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Danışma Kurulu, başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenen gündem gereğince toplantıya çağrılı ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

 

Madde 18/b- Danışma Kurulu’nun  Görev ve Yetkileri Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak, üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

 

 

ORTAK HÜKÜMLER:

Madde 19- Yönetim ve denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üstte 3 toplantıya, yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından 1 fazlasına katılmadıkları taktirde kurallarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurullarından ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

 

GELİRLER:

Madde 20- Derneğin gelirleri şunlardır.

Derneğin gelirleri şunlardır:

a)    Üye Ödentileri: Yıllık 1.200 TL. olup ilk üç ay içinde ödenmelidir. Derneğin genel giderlerini karşılamak amacıyla şubeler ve temsilcilikler de tahsil edilen üye aidatlarının 1/3’ü genel merkez payı olarak 6. ayda genel merkeze gönderilir.

b)    Sosyal, kültürel be madde 5’de belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalardan elde edilecek gelirler.

c)    Yasalar çerçevesinde yapılacak yardım ve bağışlar.

d)    Yardım Toplama Yasası çerçevesinde sağlanacak yardımlar.

e)    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

f)     Devletin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı ödentiler.

g)    Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla giriştirdiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 

DERNEK KAYITLARI:

Madde 21- Derneğin Genel Merkezi ve Şubelerde düzenli olarak, Üye Kayıt Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, Demirbaş Kayıt Defteri, Gelir ve Gider Defteri ile birlikte gerekli görülen konularda ilgili defter ve kayıtlar tutulur. Şubeler çalışmaları, önemli kararları, üye durumlarını, bütçeleri, kesin hesap ve bütçeleri hakkında düzenli olarak en az üç ayda bir Dernek Merkezi’ne rapor eder ve gerekli belgeleri gönderirler. Dernek defterinin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

 

ŞUBELER:

Madde 22- Şube, İl Merkez Şube ve Şubelerin kuruluş, yetki, görev, çalışma esas ve usulleri aşağıda belirtilmiştir.

Şubeler, Dernekler Kanunu’ndaki ilkeler ve tüzük hükümleri çerçevesinde kurulurlar ve tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendileri sorumludurlar. Bulundukları yerde en az altı ay ikamet etmiş kişiler arasından 7 (yedi) kişilik girişimci kurullara, Genel Sekreterlik’in ön incelemesinden sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilir ve üye kayıt edebilecekleri bölge belirlenir. Tüzük doğrultusunda örgütlenmeleri ve çalışmaları Genel Sekreterlik aracılığıyla izlenir ve denetlenir.

Şubeler bulunduğu yerleşim merkezinde, kuruluş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde birinci olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yapar. Şube Genel Kurulu, belirlenen Genel Merkez Yönetim Kurul tarihinden en son 2 (iki) ay öncesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş tüm üyelerin katılımlarıyla oluşur. Genel Kurul’a katılan üyeler eşit haklara sahiptirler.

 

 

ŞUBE GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23-

1)    Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek, görüşmek, ve aklamak,

2)    Şube Yönetim Kurulları önerilerini ve bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

3)    Adaylar arasında 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek Şube Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Denetleme Kurulları için 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeyi seçmek,

4)    İlgili tüzük maddeleri gereği ve yönetimiyle Şube Genel Kurulları’nı Genel Merkez Genel Kurulları’na katılacak temsilcilerini seçmek,

5)    Şubelerin Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurul Toplantı’sından en az 2(iki) ay önce tamamlanır. Şubeler Genel Merkez Kurulu’na katılacak olan temsilcilerini tüzüğün 9. maddesi (f) bendine göre seçerler. Genel Merkez Genel Kurul Temsilcileri, Genel Merkez Genel Kurulu’na en az 2 (iki) ay önce Genel Merkez Genel Sekreterliği’ne bildirir.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA:

Madde 24- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulu’nda temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamaz.

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

Madde 25- Derneğin feshine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Böyle bir durum ortaya çıktığı zaman, en yüksek mülki amirliğin bilgisi çerçevesinde yasal işlemler tamamlanır ve derneğin mal varlığı amaç açısından en yakın olan bir başka Derneğe Genel Kurul kararı ile bırakılır. Derneğin feshine, konunu üyeler bildirilmesi ve gündeme konulması halinde, katılanların 2/3’nün kabul oyu ile karar verilir.

 

TÜZÜK BOŞLUKLARI:

Madde 26- Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanununu, Medeni Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili hükümler uygulanır. Derneğin organları yasaların verdiği yetkileri kullanarak her durumda derneğin yönetimini ve işlerin yürütülmesini sağlar

 

KURUCULAR:

Madde 27-Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği’nin kurucuları, aşağıdaki isimlerden oluşan kişiler topluluğudur.

KEMAL ÖZDEN                                                       HIDIR AYDINDAĞ

OSMAN SERTER                                                    İLHAN URAN

FUAT KARADAYI                                                     OKTAY HACIBEKTAŞOĞLU

CEMAL ÇOBAN                                                       HAYATİ CAN

RIDVAN BURÇETİN                                                OĞUZ TOLGA

ŞEFİK SOYUYÜCE                                                 ERHAN DEMİRCİ

HÜSEYİN TOPÇAM                                                MUSA TANRIKULU

HÜSEYİN DERTOP                                                 AYHAN YENİYURT

HIDIR ÖZCAN                                                          ALİ MUTLU

MEHMET KARADUMAN                                         ŞADAN TÜRKER

ÜMİT ÜLGEN                                                         ETHEM ERKOÇ

MERDAN ASLAN                                                     MUSTAFA YALÇIN

DAŞAR KARADAĞ                                                  E.NEDİM GÜLKAÇ

SAFİYE OKUMUŞ                                                   ÜNAL ERDOĞAN

ALİ KAYA                                                                  SAMİM UYKUSEVEN

KÜRŞAT BOZKURT                                                ERSİN SÖYLEMEZ

HÜSEYİN YILMAZ

İZZET GÖKTÜRK

 

 

ONURSAL BAŞKAN:

MADDE 28- Derneğin kurucuları arasında yer alan ve Kurucu Genel Başkan’ı olan Sayın Kemal Özden; Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Onursal Başkanı’dır.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam